2% Mravenisko Kontakty
patern
Vybrané projekty

Veľké gymnázium

PREHĽAD PROJEKTOV ŠK.ROK 2021/2022

PLAGÁTY VYBRANÝCH PROJEKTOV ŠK.ROK 2021/2022

Príprava

Príprava projektov sa začína brainstormingom študentov, hľadajú témy, ktoré ich aktuálne zaujímajú, a spolu s učiteľmi hľadajú súvislosti a tvoria osnovu zadania. Najdôležitejšie je, aby téma študentov zaujala, podľa toho sa tvoria v triede jednotlivé skupiny. Triedny učiteľ vytvorenie skupín koordinuje. Študenti v čase mimo vyučovania, ale pod dohľadom učiteľov vyhľadávajú pramene a pracujú s literatúrou, navštevujú laboratóriá či iné pracoviská, konzultujú nielen s učiteľmi, ale aj s odborníkmi mimo školy a pripravujú písomnú podobu práce. Táto fáza trvá asi dva mesiace. Výsledkom projektu je ucelené písomné spracovanie témy, ktoré musí spĺňať aj náročné formálne kritériá, obsahuje aj resumé a zoznam kľúčových pojmov a otázok na prezentáciu projektu.

Prezentácia projektov

Na prípravu prednesu, tvorbu pomôcok, plagátov a samotnej prezentácie sú vyčlenené 2 dni z vyučovania. Atmosféra je skvelá, škola žije iným rytmom, študenti si po skupinách pripravujú scenáre svojich vystúpení. Rozhodujúcim okamihom, výsledkom práce skupiny je prezentácia projektu. Cieľom je vysvetliť a naučiť ostatných spolužiakov kľúčové pojmy danej témy. Študenti sa učia obhajovať svoju prácu, vystupovať samostatne, používať pomôcky pri prezentácii, pomáhať si v krízových momentoch, viesť odbornú diskusiu. Prezentácia prác v jednej triede trvá 3 dni. Konzultanti – učitelia pomáhajú viesť diskusiu, pretože základné prezentované fakty sú súčasťou záverečných testov. Študenti sú v jednotlivých predmetoch hodnotení ako skupina. Pritom získavajú percentá navyše, tieto im pomáhajú zlepšiť záverečné hodnotenie v jednotlivých predmetoch. Učitelia vypracujú hodnotenie a toto sa prikladá k jednotlivým projektom.