Kontakty

2. stupeň + malé gymnázium

Príprava

Na začiatku školského roku každý triedny učiteľ v spolupráci so študentmi pripraví hlavnú tému, ktorá vychádza z tematických plánov a integruje niekoľko predmetov. Študenti sa rozprávajú na hodinách o téme s jednotlivými učiteľmi a vytvoria si pracovné skupiny. V nasledujúcich týždňoch pripravujú scenár. Hlavným režisérom celého projektu je triedny učiteľ. Na hodinách výtvarnej výchovy si deti pripravujú kulisy a kostýmy potrebné na prezentáciu projektu. V prípade, že ide o projekt digitálny alebo kombinovaný, pripravujú si digitálny výstup na hodinách informatiky.

Prezentácia projektu

Prezentácie projektov jednotlivých tried prebiehajú postupne v oboch polrokoch školského roku. Predstavenia primánov a sekundánov majú hravejšiu formu, kým tercia a kvarta sú vedené k praktickejšiemu a odbornejšiemu spracovaniu témy. V tejto komplexnej práci sa učitelia snažia rozvíjať schopnosti študentov predniesť svoje vedomosti publiku a zaujať svojím kreatívnym stvárnením témy, pracovať v tíme, vyhľadávať informácie a integrovať ich v zrozumiteľnej podobe.