DOD-1.ročník Kontakty

Predmet výtvarná výchova plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v nižšom ročníku. Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV by sa mala podieľať na tejto transformácii.

Repliky Milana Laluhu. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy robili repliku vybraného diela Milana Laluhu – umelca slovenskej moderny. Skúšali a cvičili si štylizované farebné plochy s farebnými tieňovanými prechodmi.

Pavol Cesnak, učiteľ výtvarnej výchovy

Surrealizmus. Žiaci robili dve práce na tému surrealizmu. Prvá bola replika diela vybraného surrealistického maliara a druhá vlastná originálna verzia inšpirovaná dielami surrealistov.

Pavol Cesnak, učiteľ výtvarnej výchovy