Kontakty

Slovenský jazyk a literatúra zdôrazňuje chápanie jazyka ako znaku národnej a individuálnej identity, ako prostriedku komunikácie  a profesionálnej realizácie a ako nástroja myslenia a komunikácie. Dôraz sa kladie na vlastnú  tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a podobne.

Prezentácie projektov zo slovenského jazyka: Žiaci ôsmeho ročníka v rámci hodín slohu odprezentovali svoje projekty na ľubovoľné témy pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Bolo to šesť pestrých zaujímavých podnetných inšpiratívnych hodín, ktoré boli inšpiráciou pre mladších spolužiakov, ale aj spolužiakov v triede navzájom. A o čom boli ich prezentácie? Tradičné i netradičné športy, dejiny, móda, geografické objavy, skladanie klávesníc, automobily, udržateľná móda… Žiaci 1. stupňa im kládli aj zaujímavé otázky a aktívne sa zapájali do projektov, nakoľko súčasťou prezentácií boli aj praktické úlohy. Ponúkame vám štyri z nich ako ukážku.

Eva Babejová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Hlavným cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je získať komunikatívne kompetencie potrebné na aktívne používanie jazyka, schopnosť vyjadriť a interpretovať myšlienky, pocity, informácie, ako aj schopnosť ich argumentovať, získavať zručnosť v práci s literárnym a vecným textom a iné. Ponúkame vám náhľad na nasledovné žánre:

Miniatúra je krátke štvorveršie o veciach, ktoré nás trápia.
Krátka báseň obsahujúca osem veršov. Najprv opisujeme svoju predstavu o nastávajúcej, nastávajúcom, potom píšeme o sebe.
Správaz exkurzií.
Krátky príbeh na písmeno P
Haiku je japonská trojveršová forma s pevným počtom slabík vo verši. 1. verš – 5 slabík, 2. verš – 7 slabík, 3. verš – 5 slabík.
Tanka  je japonská päťveršová forma s pevným počtom slabík. 1. verš – 5 slabík, 2. verš – 7 slabík, 3. verš – 5 slabík, 4. verš – 7 slabík, 5. verš – 7 slabík.

Eva Babejová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Netradičná hodina Sj v 5. ročníku: Prepojenie dramatickej výchovy so slovenským jazykom v piatom ročníku malo zaujímavý výstup pred obecenstvom našich prvákov. Na hodinách Sj si pripravili krátke rozprávkové príbehy, ktoré potom s nadšením predstavili svojim mladším spolužiakom. A tak mohli vidieť zaujímavé príbehy o zlom čarodejníkovi, o neposlušných deťoch či rozprávku o Syrovi Gouda Chedarovi v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry.

Michal Fedič, učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Komiksová tvorba: Žiaci sa v rámci slovenského jazyka a literatúry venujú aj tvorbe anekdot a komiksových príbehov, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou školského časopisu Zverinec. V týchto kreatívnych workshopoch majú možnosť prepájať vedomosti nadobudnuté na informatickej výchove s vlastnou fantáziou a humorom. Komiksové príbehy nie sú určené iba detskému čitateľovi, svoju obľubu majú aj u dospelého čitateľa. Veríme, že aj takáto netradičná vyučovacia metóda má nielen veľký úspech u detí, ale aj potenciál ich vedomosti a zručnosti naďalej rozvíjať, a to zábavnou a pútavou formou.

Michal Fedič, učiteľ slovenského jazyka a literatúry