DOD-1.ročník Kontakty

Slovenský jazyk a literatúra zdôrazňuje chápanie jazyka ako znaku národnej a individuálnej identity, ako prostriedku komunikácie  a profesionálnej realizácie a ako nástroja myslenia a komunikácie. Dôraz sa kladie na vlastnú  tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. V metódach práce prevláda komunikatívno-zážitkový model vyučovania a v čo najväčšom rozsahu sa využíva interpretačno-hodnotiaci spôsob práce s jazykovými komunikátmi.  Vzdelávanie v predmete smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako mnohotvárneho prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií, na vyjadrovanie vlastných postojov a názorov, na zvládnutie základných  pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia. Má viesť žiakov k zvyšovaniu  jazykovej kultúry ich ústnych i písomných jazykových prejavov.

Hlavným cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je získať komunikatívne kompetencie potrebné na aktívne používanie jazyka, schopnosť vyjadriť a interpretovať myšlienky, pocity, informácie, ako aj schopnosť ich argumentovať, získavať zručnosť v práci s literárnym a vecným textom a s rozličnými príručkami a informatívnymi textami, zručnosť samostatne pracovať s učebnicou, riešiť úlohy, rozširovať si poznatky prostredníctvom sledovania médií, prehlbovať komunikatívne schopnosti, osvojovať si formy slušnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Ponúkame vám náhľad na nasledovné žánre:

Miniatúra je krátke štvorveršie o veciach, ktoré nás trápia.

Krátka báseň obsahujúca osem veršov. Najprv opisujeme svoju predstavu o nastávajúcej, nastávajúcom, potom píšeme o sebe.

Správa z exkurzií.

Krátky príbeh na písmeno P

Haiku je japonská trojveršová forma s pevným počtom slabík vo verši. 1. verš – 5 slabík, 2. verš – 7 slabík, 3. verš – 5 slabík.

Tanka  je japonská päťveršová forma s pevným počtom slabík. 1. verš – 5 slabík, 2. verš – 7 slabík, 3. verš – 5 slabík, 4. verš – 7 slabík, 5. verš – 7 slabík.

Komiksová tvorba:

Žiaci sa v rámci slovenského jazyka a literatúry venujú aj tvorbe anekdot a komiksových príbehov, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou školského časopisu Zverinec. V týchto kreatívnych workshopoch majú možnosť prepájať vedomosti nadobudnuté na informatickej výchove s vlastnou fantáziou a humorom. Komiksové príbehy nie sú určené iba detskému čitateľovi, svoju obľubu majú aj u dospelého čitateľa. Veríme, že aj takáto netradičná vyučovacia metóda má nielen veľký úspech u detí, ale aj potenciál ich vedomosti a zručnosti naďalej rozvíjať, a to zábavnou a pútavou formou.

Michal Fedič, učiteľ slovenského jazyka a literatúry