Zverinec Kontakty

Základnou charakteristikou predmetu prírodoveda je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a procesov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.

Porozumenie podstate javov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a tým aj úzku spoluprácu jednotlivých prírodovedných odborov (fyziky, chémie, biológie, geografie a matematiky). Pri výučbe prírodovedy sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov – na aktivity, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Používajú sa aj také formy práce, ako sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. Súčasťou tohto predmetu je aj systém vhodne vybraných experimentov, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v laboratóriu.

Skúmanie vlastností svetla: Slnečné septembrové dni využili naši žiaci aj na skúmanie vlastností svetla – odhalili tajomstvá farebných filtrov, rozložili svetlo na farebné spektrum, skúmali odraz farebných lúčov na farebných povrchoch, či ich prechod cez farebné kvapaliny. Aj na základe týchto pokusov už naši šiestaci vedia lepšie odpovedať na otázky: „Prečo vidíme? Prečo ak pozeráme cez farebný filter, tak okolie vidíme v iných farbách? „Prečo majú rôzne predmety rôznu farbu?“.

Zuzana Hudáková, učiteľka prírodovedy

Topenie ľadu: Hodina prírodovedy na tému ľad pozostávala z dvoch praktických pokusov a ich vyhodnotení: urob dieru do ľadu (pôsobením soli a tlaku sa to podadí) a prerež ľad drôtom (drôt sa síce prereže, no kocka zostane celá). Je skvelé, že sa to naši žiaci naučili prakticky, na školskom dvore, formou zážitku.

Zuzana Hudáková, učiteľka prírodovedy

Elektrické obvody: Ku koncu školského roka sa žiaci siedmeho ročníka na hodinách prirodovedy venovali elektrine. Témy ako elektrický prúd, elektrické napätie, skrat či blesk žiakov veľmi zaujali. Na praktických hodinách hlavne zapájali el. obvody a hľadali vzťahy medzi elektrickymi prúdmi vo vetvách v rozvetvenom el. obvode ako aj medzi veľkosťami el. napätí na jednotlivých spotrebičoch v jednoduchom el. obvode.

Zuzana Hudáková, učiteľka prírodovedy