Zverinec Kontakty

Predmet objavovanie sveta úzko nadväzuje na učivo prírodovedy 2. ročníka, zameriava sa v ňom na efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je v tomto veku schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základné logické operácie. Predmet objavovania sveta je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú a pozorovanie javov bez utvárania konkrétnych záverov.

Zemiaková elektráreň : v prvom ročníku si žiaci vyrobili zemiakovú elektráreň. Projekt okrem elektrárne zahrnul aj ďalšie súvisiace témy, ako napríklad vplyv energie na životné prostredie a možnosti alternatívnej energie. Žiaci sa dozvedeli o výhodách a nevýhodách zemiakovej energie, ako aj o iných alternatívach, ktoré sú k dispozícii. Výsledkom ich tímovej práce bol náučný projekt, ktorý pripomenul, aké dôležité je, aby sme sa snažili o udržateľný rozvoj a zlepšovali naše prostredie pre budúce generácie.

Michal Sivák, učiteľ 1. stupňa ZŠ

Budovy sveta:  Projekt s názvom Budovy sveta na predmete Objavovanie sveta sú nielen prezentáciou architektonických zručností žiakov prvého ročníka ZŠ, ale aj dôkazom toho, že dokážu premýšľať mimo zabehnutých koľají. Tento projekt nie je len o budovách, ale o podstate tvorivosti a inovácie, ktoré sú kľúčové pre úspech v ktoromkoľvek odvetví.

Michal Sivák, učiteľ 1. stupňa ZŠ

Oddeľovanie chromozomálnej DNA z jahôd v 2. ročníku ZŠ:  V rámci predmetu objavovanie sveta nás navštívila molekulárna biologička a podrobne nás oboznámila s pokusmi, s ktorými bežne pracuje. Deti mali možnosť nielen pokus sledovať, ale sa doňho aj aktívne zapojiť.

Lucia Bašista Oriešková, učiteľka 1. stupňa ZŠ

Na hodinách objavovanie sveta robíme veľa pokusov.  Robili sme aj pokusy so silomermi.
Pokus s ceruzkou: Na začiatku sme si zobrali papier a ceruzku a dva silomery, ktoré mali 5 N (Newton – jednotka sily). Potom sme dali ceruzku do stredu papiera a prichytili sme dva silomery a potiahli sme ich rovnakou silou do opačného smeru. Ceruzku sme najskôr držali a potom sme ju postupne púšťali a zistili sme, že sa nehýbe. Zistili sme, že keď niečo ťaháme rovnakou silou, ale do opačného smeru, nebude sa to hýbať. Zistili sme, že na sile musíme pozerať veľkosť a smer. A keď sme niektorým silomerom ťahali viac, tak sa to pohlo do tej strany (text: žiaci 4. ročníka).

Lukáš Petrík, učiteľ 1. stupňa ZŠ

Vesmír – výstava modelov vesmírnych telies na 1. stupni ZŠ: Žiaci 3. ročníka ZŠ skúmanie vesmírnych telies s pomocou fantázie a šikovných rúk pretavili do 3D vesmírnej galérie.

Lukáš Petrík, učiteľ 1. stupňa ZŠ