Rozlúčka s absolventmi Kontakty

Predmet nemecký jazyk je súčasťou všeobecného vzdelania, nástrojom myslenia a komunikácie, žiakom umožňuje poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa v inom ako materinskom jazyku. Poskytuje možnosť spoznávania iných kultúr, ich osobitostí a odlišností, tradícií a zvykov.

Cieľom výučby nemeckého jazyka je rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov. Pochopiť vzdelávanie v cudzom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa. Pochopiť a uvedomiť si paralely a súvislosti v historickom a kultúrnom vývoji nemeckého, rakúskeho a slovenského národa. Zvládnuť základné pravidlá komunikácie v nemecky hovoriacom prostredí a získať pozitívny vzťah k nemeckému jazyku. Viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich ústnych a písomných zručností a podobne.

Konverzácia v nemeckom prostredí: Žiaci ôsmeho ročníka a kvarty pravidelne precvičujú vlastné komunikačné zručnosti aj v rámci jazykovo-poznávacieho pobytu v nemeckom Lindau. Ponúkame vám ukážku konverzácie s inými zahraničnými študentmi.

Petra Knox, učiteľka nemeckého jazyka

Videorecept: Žiaci 7. ročníka ZŠ sa na nemeckom jazyku učili o potravinách, jedle a jednoduchých receptoch. Na domácu úlohu mali skúsiť vytvoriť fotorecept alebo videorecept, kde vlastnoručne pripravia nejaké jedlo a okomentujú jeho prípravu po nemecky. Nasledujúce video je ukážkou práce žiaka – siedmaka, ktorý sa nemecký jazyk učí druhý rok.

Irena Holubcová, učiteľka nemeckého jazyka

Opakovanie prebraného učiva inak: Príprava na test môže byť aj zábava – s využitím IKT. Opakujeme väčšinou najprv spolu, neskôr individuálne (v dvojiciach, či malých skupinkách podľa zadaných okruhov tém). V Kvinte prebehlo opakovanie pred ich prvým záverečným testom z nemeckého jazyka aj pomocou online materiálov na precvičenie slovnej zásoby, porozumenia dialógov a gramatiky. Väčšina žiakov pracovala na svojich smartfónoch, iní si vybrali možnosť využiť ich novú interaktívnu tabuľu a precvičovať tam.

Irena Holubcová, učiteľka nemeckého jazyka

Spievanie nemeckých piesní: Popri výučbe jazyka s podporou učebníc a pracovných zošitov učitelia využívajú mnoho ďalších metód, ktorých úlohou je nielen motivovať žiakov do ďalšieho vzdelávania, ale aj oboznámiť ich s reáliami krajiny, ktorého jazyk sa učia. Jednou z doplnkových metód vyučovania nemeckého jazyka je i spievanie nemeckých piesní, ktoré má najväčšiu obľubu v nižších ročníkoch 8-ročného gymnázia a 2. stupňa základnej školy. V tomto videu spievajú žiaci 7. ročníka a tercie mix vianočných piesní.

Irena Holubcová, učiteľka nemeckého jazyka

Nemecký jazyk s využitím IKT: Na hodinách nemeckého jazyka žiaci tvoria prezentácie a koláže, ktoré vytvárajú priestor pre ich kreativitu, autentické obsahy, rozšírenie slovnej zásoby a pre tréning prezentačných schopnosti s využitím IKT. 

Ewa Marková, učiteľka nemeckého jazyka