Zverinec Kontakty

Matematika je predmet, kde je dôraz kladený na samostatné objavovanie poznatkov, hľadanie súvislostí. Zameriavame sa na použitie matematiky v bežnom živote, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote.

Matematika má viesť žiakov k získavaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má tiež podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako sú samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.

Matematické prechádzky s online aplikáciou MathCityMap: Naše učiteľky matematiky sa rozhodli, že vyskúšajú novinku. V školskom roku 2023/2024 začali uskutočňovať matematické prechádzky s využitím aplikácie MathCityMap.
Preto koncom augusta 2023,  ešte pred návratom detí do školy, išli na prechádzku v areáli školy oni, dohodli vhodné miesta a typ príkladov pre tento účel. Príklady potom spolu s ilustračnými fotografiami aj nápovedami bolo treba zadať do aplikácie. Sem sa zadajú aj správne výsledky príkladov a pri realizovaní vychádzky si potom deti otvárajú úlohy priamo v ich mobile (vopred si trasu stiahnu z internetu) a do aplikácie zapisujú ich vypočítaný výsledok. Za splnené úlohy dostávajú body, no tie sa aj strhávajú za nepresný výsledok, príp. za opätovne vložený výsledok.
Na obrázkoch si môžete pozrieť zadania nami pripravenej sady úloh pre historicky prvú matematickú prechádzku na Bajkalskej. Ďalšie fotografie ukazujú zaujatú prácu pri riešení úloh žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ. Deti ocenili nový typ aktivity, pri ktorej mohli počítať matematické zadania na čerstvom vzduchu. Uvedomili si, že matematika sa dá ozaj nájsť takmer na každom kroku. Fotogaléria MathCityMap

Zuzana Hudáková a Irena Holubcová, učiteľky matematiky

Turnaj HLAVIČKA: Posledné dni v škole strávili žiaci 5. a 6. ročníka v súťažnej atmosfére. Počas hodín matematiky riešili rôzne typy logických úloh a hlavolamov. Žiaci objavili nové možnosti zmysluplného trávenia času s využitím poznatkov matematiky zábavnou formou.

Zuzana Hudáková a Irena Holubcová, učiteľky matematiky

Obrázky s využitím osovej súmernosti v Mathigone. Mathigon je online platforma, ktorú využívame na matematike na vizuálne zrozumiteľné znázornenie niektorých matematických javov. V rámci témy o osovej súmernosti žiaci pri počítačoch sami skúsili, ako rôzne geometrické tvary zobraziť cez os súmernosti a potom vytvárali vlastný kreatívny obrázok s využitím osovej súmernosti.  V galérii môžete nájsť celú plejádu matematicko – umeleckých diel žiakov 6. ročníka. FOTOGALÉRIA MATHIGON

Irena Holubcová, učiteľka matematiky

Ako sme obliekali kocku: Žiaci 6. ročníka a sekundy vzali do rúk ihly a nite a pustili sa do šitia siete kocky. Mnohí si po prvýkrát vyskúšali robiť uzlíky a prevliekať niť, čím si rozvíjali jemnú motoriku. Preverili viacero možností ako usporiadať 6 štvorcov tak, aby dokázali kocku obliecť.

Zuzana Hudáková a Irena Holubcová, učiteľky matematiky

Telesá z kociek: V šiestom ročníku si žiaci precvičujú svoju priestorovú predstavivosť a geometrické nákresy pomocou stavieb telies podľa ich nákresu spredu, zboku a zhora. Neskôr postavia ľubovolné vlastné teleso (kváder či kocku) a následne zakreslia tieto tri pohľady na dané teleso. Žiaci 6. ročníka po zvládnutí tohto základu na hodine matematiky pridali svoju tvorivosť a okrem klasických telies začali stavať a zakresľovať aj svoje vlastné stavby v tvare zvieratiek, dopravných prostriedkov a zaujímavých budov. Vyučovanie sa tak stáva pútavým aj zábavným zároveň.

Irena Holubcová, učiteľka matematiky

Matematické zamyslenie sa: „Napíš situáciu, kedy si sa počas vianočných prázdnin stretol/la s matematikou.“ Takéto zadanie dostali deti 5. a 6. ročníka ZŠ po sviatkoch. Scan ich originálnych výstupov prikladáme tu:  SCAN 1,  SCAN 2

Zuzana Hudáková a Irena Holubcová, učiteľky matematiky

Parkety: Matematika v príme sa učí aj názorne. 2D priestory si žiaci precvičovali vkladaním magnetických dlaždíc do určeného priestoru. Hľadaním viacerých možností a kombinácií si zdokonaľovali svoje matematické zručnosti.

Zuzana Hudáková, učiteľka matematiky

Závislosť, Drievka:  Jednoduchým vstupom do tematického celku „funkcie“ je v Hejného matematike v 6. ročníku niekoľko praktických úloh na závislosť medzi sumou mesačne odložených financií a celkovo usporenou sumou, závislosť medzi rozmermi akvária a časom jeho napĺňania či závislosť medzi rozmermi obdĺžnika a jeho obvodom. Túto poslednú úlohu žiaci riešili v skupinkách, niektorí pri tabuli, ďalší v lavici nákresmi, iní modelovaním pomocou drievok. Veríme, že jednoduché úlohy riešené spoločne s kamarátmi a možnosť manipulovať s pomôckami (v tomto prípade s drievkami) či diskutovať o svojich riešeniach sú pre deti zjednodušením prinášania akýchkoľvek matematických konceptov. S drievkami pracujeme aj pri riešení hlavolamov.

Irena Holubcová, učiteľka matematiky

3D modely: Na hodine matematiky v príme si 3D predstavivosť žiaci cvičia aj pomocou stavebníc. V nasledujúcej galérii môžete vidieť ukážku vyučovania, na ktorej žiaci tvorili priestorové geometrické útvary: kocky, kvádre, ihlany, ale aj komplikovanejšie modely.

Zuzana Hudáková, učiteľka matematiky