Kontakty

Matematika je predmet, kde je dôraz kladený na samostatné objavovanie poznatkov, hľadanie súvislostí. Zameriavame sa na použitie matematiky v bežnom živote, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote.

Matematika má viesť žiakov k získavaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má tiež podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako sú samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.

Obrázky s využitím osovej súmernosti v Mathigone. Mathigon je online platforma, ktorú využívame na matematike na vizuálne zrozumiteľné znázornenie niektorých matematických javov. V rámci témy o osovej súmernosti žiaci pri počítačoch sami skúsili, ako rôzne geometrické tvary zobraziť cez os súmernosti a potom vytvárali vlastný kreatívny obrázok s využitím osovej súmernosti.  V galérii môžete nájsť celú plejádu matematicko – umeleckých diel žiakov 6. ročníka. FOTOGALÉRIA MATHIGON

Irena Holubcová, učiteľka matematiky

Ako sme obliekali kocku: Žiaci 6. ročníka a sekundy vzali do rúk ihly a nite a pustili sa do šitia siete kocky. Mnohí si po prvýkrát vyskúšali robiť uzlíky a prevliekať niť, čím si rozvíjali jemnú motoriku. Preverili viacero možností ako usporiadať 6 štvorcov tak, aby dokázali kocku obliecť.

Zuzana Hudáková a Irena Holubcová, učiteľky matematiky

Telesá z kociek: V šiestom ročníku si žiaci precvičujú svoju priestorovú predstavivosť a geometrické nákresy pomocou stavieb telies podľa ich nákresu spredu, zboku a zhora. Neskôr postavia ľubovolné vlastné teleso (kváder či kocku) a následne zakreslia tieto tri pohľady na dané teleso. Žiaci 6. ročníka po zvládnutí tohto základu na hodine matematiky pridali svoju tvorivosť a okrem klasických telies začali stavať a zakresľovať aj svoje vlastné stavby v tvare zvieratiek, dopravných prostriedkov a zaujímavých budov. Vyučovanie sa tak stáva pútavým aj zábavným zároveň.

Irena Holubcová, učiteľka matematiky

Matematické zamyslenie sa: „Napíš situáciu, kedy si sa počas vianočných prázdnin stretol/la s matematikou.“ Takéto zadanie dostali deti 5. a 6. ročníka ZŠ po sviatkoch. Scan ich originálnych výstupov prikladáme tu:  SCAN 1,  SCAN 2

Zuzana Hudáková a Irena Holubcová, učiteľky matematiky

Parkety: Matematika v príme sa učí aj názorne. 2D priestory si žiaci precvičovali vkladaním magnetických dlaždíc do určeného priestoru. Hľadaním viacerých možností a kombinácií si zdokonaľovali svoje matematické zručnosti.

Zuzana Hudáková, učiteľka matematiky

Závislosť, Drievka:  Jednoduchým vstupom do tematického celku „funkcie“ je v Hejného matematike v 6. ročníku niekoľko praktických úloh na závislosť medzi sumou mesačne odložených financií a celkovo usporenou sumou, závislosť medzi rozmermi akvária a časom jeho napĺňania či závislosť medzi rozmermi obdĺžnika a jeho obvodom. Túto poslednú úlohu žiaci riešili v skupinkách, niektorí pri tabuli, ďalší v lavici nákresmi, iní modelovaním pomocou drievok. Veríme, že jednoduché úlohy riešené spoločne s kamarátmi a možnosť manipulovať s pomôckami (v tomto prípade s drievkami) či diskutovať o svojich riešeniach sú pre deti zjednodušením prinášania akýchkoľvek matematických konceptov. S drievkami pracujeme aj pri riešení hlavolamov.

Irena Holubcová, učiteľka matematiky

3D modely: Na hodine matematiky v príme si 3D predstavivosť žiaci cvičia aj pomocou stavebníc. V nasledujúcej galérii môžete vidieť ukážku vyučovania, na ktorej žiaci tvorili priestorové geometrické útvary: kocky, kvádre, ihlany, ale aj komplikovanejšie modely.

Zuzana Hudáková, učiteľka matematiky