DOD-1.ročník Kontakty

Matematika je predmet, kde je dôraz kladený na samostatné objavovanie poznatkov, hľadanie súvislostí. Zameriavame sa na použitie matematiky v bežnom živote, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote.

Matematika má viesť žiakov k získavaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má tiež podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako sú samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.

3D modely: Na hodine matematiky v príme si 3D predstavivosť žiaci cvičia aj pomocou stavebníc. V nasledujúcej galérii môžete vidieť ukážku vyučovania, na ktorej žiaci tvorili priestorové geometrické útvary: kocky, kvádre, ihlany, ale aj komplikovanejšie modely.

Zuzana Hudáková, učiteľka matematiky

Parkety: Matematika v príme sa učí aj názorne. 2D priestory si žiaci precvičovali vkladaním magnetických dlaždíc do určeného priestoru. Hľadaním viacerých možností a kombinácií si zdokonaľovali svoje matematické zručnosti.

Zuzana Hudáková, učiteľka matematiky