DOD-1.ročník Kontakty

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika, a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru a vychovávame generáciu digitálne gramotných mladých ľudí, pripravených na život.

Programovanie. Deti sa na našej škole stretávajú s programovaním už od 1. stupňa ZŠ, programovaním lego stavebníc Bee-Bot či Lego WeDo. Na 2. stupni ZŠ je to Lego stavebnica EV3, Ozobot, robot Karel a Scratch. Takže základy algoritmického myslenia u nich budujeme už odmalička. Na veľkom gymnáziu sa v 1. ročníku (kvinte) zoznámia s ďalším programovacím jazykom. Je to Python. Konkrétne programujú pomocou grafickej knižnice Tkinter. Svoje polročné štúdium jazyka Phyton (1 hodina do týždňa) ukončili záverečnou prácou. Ponúkame vám ukážky najlepších záverečných prác programovania v Pythone:

Kompletná fotogaléria všetkých záverečných prác tried kvinta a 1. ročníka SŠ.

Agáta Rarogiewiczová, učiteľka informatiky

Práca s grafickým editorom v 1. ročníku ZŠ. V prvom ročníku ZŠ žiaci bežne zvládnu základné funkcie a možnosti detského grafického editora. Nasledujúce ukážky sú všetky z konca prvého polroka našich prvákov: dom a strom, bludisko, robot, ZOO, vianočná pohľadnica a Veľká noc.

Miroslav Rapant, učiteľ informatickej výchovy