Kontakty

Hudobná výchova je spoločenský, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdávaní a sprostredkovaní hudby v dejinných a spoločenských súvislostiach novým generáciám. Zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti jednotlivca. Dôraz sa kladie na výchovu hudbou a hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamenajú nenahraditeľný prostriedok najmä vo sfére emocionalizácie. Hudobná výchova utvára a rozvíja hudobno – estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku. Posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, ich vlastné postoje, rozvíja schopnosť vytvárať i obhájiť svoje hodnoty , ale súčasne rešpektovať hodnoty iných.

Hudobná výchova v 4. ročníku ZŠ /Elán: Vymyslená/

Hudobná výchova v 3. ročníku ZŠ /Ľudová pieseň Červené jabĺčko/

Hudobná výchova v prime 8-roč. gymnázia /1SG Beatbox/

Hranie grafických partitúr v 5. a 6. ročníku základnej školy

Ľuboš Zaťko, učiteľ hudobnej výchovy