Kontakty

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť zastrešuje predmety dejepis, geografia a občianska náuka (predmet je na stupni ISCED 2 ako integrovaná súčasť predmetov dejepis a geografia, na stupni ISCED 3 ako samostatný predmet). Cieľom oblasti je, aby sa žiaci prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a napĺňali svoje povinnosti. Predmety vo vzdelávacej oblasti sa navzájom dopĺňajú a prepájajú tak, aby žiak vedel porozumieť geografickým, historickým, kultúrnym, náboženským, hospodárskym a politickým špecifikám v rôznych častiach sveta, čo vedie k rešpektu a ohľaduplnosti voči iným ľuďom, kultúram, hodnotám, ako aj voči sebe. U žiakov rozvíja pozitívny vzťah k demokratickej spoločnosti, krajine a k potrebe udržateľnosti života na Zemi. Posilňuje ich aktívny postoj k riešeniu aktuálnych výziev a problémov globalizovaného sveta.

Žiaci sa v rámci vzdelávacej oblasti aktívne zapájajú do olympiád (Dejepisná olympiáda, Geografická olympiáda), spoznávajú a prepájajú historicko-geografické súvislosti na výletoch alebo na rôznych prednáškach, v deviatom ročníku ZŠ/štvrtom ročníku osemročného gymnázia sa žiaci zúčastňujú Expedície Slovenska, v ktorej aktívne spoznávajú krásy Slovenska, v neposlednom rade žiaci na stupni  ISCED 3 nadobúdajú vedomosti aj v anglickom jazyku vyučovacou metódou CLIL s americkým lektorom a v posledných ročníkoch si môžu vybrať spoločenskovedný profil, geografický seminár alebo seminár Humanities, ktorý je zameraný na spoločenské vedy v anglickom jazyku.

DEJEPIS: VRÁTILI SME SA V ČASE DO RÍMSKEJ RÍŠE. Žiaci 6. ročníka a prímy sa boli pozrieť do starého rímskeho tábora a osady Carnuntum. Bolo to hlavné mesto panónskej provincie s 50 tisícimi obyvateľmi. Videli veľa zaujímavých vecí, napr. bojové nástroje (meče, dýky) alebo aj hygienické potreby Rimanov (hrebene, zrkadielka, fľaštičky na voňavku). Videli aj busty hláv rôznych cisárov. Zistili, že cisár Dioklecián navštívil Carnuntum aj s ďalšími cisármi, aby sa pokúsili vyriešiť krízu rímskeho cisárstva. Potom sa išli pozrieť do rímskeho mesta, z ktorého boli zachované iba základy, ale na niektorých bol zachovaný aj zvyšok budovy. Najskôr boli pozrieť kúpele, kde boli aj latríny a relaxačná miestnosť, kde otroci dávali svojím pánom masáže. Mohli tam vidieť aj šatňu a dva bazény. Dokonca mali aj podlahové kúrenie!

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie

DEJEPIS INAK: Deviataci na hodine dejepisu cestovali časom. Vrátili sa do roku 1907, aby zdokumentovali tragédiu v Černovej a priniesli o nej novinovú správu. Následne mali žiaci porovnávať svoje články, všímať si rozdielnosti v interpretácii rovnakej udalosti. Aj týmto žiaci na vlastnej koži zažili, že rôzni ľudia môžu veci vidieť rozdielne, zamerať sa na iné konkrétnosti, a tým sami zistili, že najlepšie je získavať informácie z viacerých zdrojov a overovať si ich.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie

Geografia: Expedícia Slovensko tradične pokrýva desiatky slovenských skvostov. Žiaci kvarty a ôsmeho ročníka ZŠ majú za sebou vyčerpávajúci, no podnetný a významný pobyt.  Podrobný program bol plánovaný vyvážene, v rozmedzí 7 dní: Sobota – Vodné dielo Gabčíkovo, Kolárovo – Vodný mlyn, Komárno – Nádvorie Európy, Pevnosť, Iža – Rímska pevnosť a Banská Štiavnica. Nedeľa – Banská Štiavnica, Výstup na Sitno, drevený kostol v Hronseku, Banská Bystrica – Múzeum SNP, centrum BB. Pondelok – Muránska planina – Kone + hrad , Náučný chodník Zádielská dolina, Kaštieľ Betliar a Košice. Utorok – Dóm sv. Alžbety, centrum Košíc. Prešov -múzeum Solivaru, Šariš – historický región, Prielom Dunajca, splav na pltiach po Dunajci a múzeum v Červenom kláštore. Streda – Levoča – mesto, Chrám sv. Jakuba v Levoči a Historická radnica. Štvrtok – turistika Žiarska chata, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Piatok – návšteva Vlkolínca a návrat domov. FOTOGALÉRIA

Viliam Kerekeš, učiteľ geografie

Dejepis: Návštevy Trnavy sa zúčastnili ôsmaci ZŠ. Plán historickej exkurzie Trnavou obsiahol Západoslovenské múzeum, Baziliku sv. Mikuláša, Mestské hradby v Trnave, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Mestskú vežu, Kostol sv. Jakuba, ale aj Pamätník Antona Bernoláka, či ďalšie skvosty. Výučba dejepisu v teréne bola zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie

Občianska náuka: Diskusia o Rusku. S Rusom. Práve takejto zaujímavej besedy s Filippom Sedovom – človekom, ktorý počas prezidentských volieb v roku 2018 napísal na volebný lístok „Rusko bez Putina“ (za čo mu hrozilo zatknutie a trest za terorizmus), sa zúčastnili žiaci veľkého gymnázia. Okrem iného odpovedal žiakom na zaujímavé otázky, ako napríklad: Aký je život v súčasnom Rusku, Ako funguje propaganda, Čo hrozí ľuďom ako je Filipp Sedov, či iným ľuďom, ktorí sa postavili režimu a mnoho ďalších.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie

Geografia môže byť aj v piatok veľkou zábavou.  Terciáni Hikers si učivo na test zopakovcali hravou formou – za pomoci domina. Úlohou žiakov bolo vytvoriť správne dvojice pojmov z učiva o strednej Európe. Ukázalo sa, že takáto forma vyučovania bola viac než vhodná na lenivé piatkové popoludnie – zhodli sa viacerí.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie