Zverinec 1 Kontakty

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť zastrešuje predmety dejepis, geografia a občianska náuka (predmet je na stupni ISCED 2 ako integrovaná súčasť predmetov dejepis a geografia, na stupni ISCED 3 ako samostatný predmet). Cieľom oblasti je, aby sa žiaci prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a napĺňali svoje povinnosti. Predmety vo vzdelávacej oblasti sa navzájom dopĺňajú a prepájajú tak, aby žiak vedel porozumieť geografickým, historickým, kultúrnym, náboženským, hospodárskym a politickým špecifikám v rôznych častiach sveta, čo vedie k rešpektu a ohľaduplnosti voči iným ľuďom, kultúram, hodnotám, ako aj voči sebe. U žiakov rozvíja pozitívny vzťah k demokratickej spoločnosti, krajine a k potrebe udržateľnosti života na Zemi. Posilňuje ich aktívny postoj k riešeniu aktuálnych výziev a problémov globalizovaného sveta.

Žiaci sa v rámci vzdelávacej oblasti aktívne zapájajú do olympiád (Dejepisná olympiáda, Geografická olympiáda), spoznávajú a prepájajú historicko-geografické súvislosti na výletoch alebo na rôznych prednáškach, v deviatom ročníku ZŠ/štvrtom ročníku osemročného gymnázia sa žiaci zúčastňujú Expedície Slovenska, v ktorej aktívne spoznávajú krásy Slovenska, v neposlednom rade žiaci na stupni  ISCED 3 nadobúdajú vedomosti aj v anglickom jazyku vyučovacou metódou CLIL s americkým lektorom a v posledných ročníkoch si môžu vybrať spoločenskovedný profil, geografický seminár alebo seminár Humanities, ktorý je zameraný na spoločenské vedy v anglickom jazyku.

DEJEPIS INAK: Deviataci na hodine dejepisu cestovali časom. Vrátili sa do roku 1907, aby zdokumentovali tragédiu v Černovej a priniesli o nej novinovú správu. Následne mali žiaci porovnávať svoje články, všímať si rozdielnosti v interpretácii rovnakej udalosti. Aj týmto žiaci na vlastnej koži zažili, že rôzni ľudia môžu veci vidieť rozdielne, zamerať sa na iné konkrétnosti, a tým sami zistili, že najlepšie je získavať informácie z viacerých zdrojov a overovať si ich.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie

Geografia: Expedícia Slovensko tradične pokrýva desiatky slovenských skvostov. Žiaci kvarty a ôsmeho ročníka ZŠ majú za sebou vyčerpávajúci, no podnetný a významný pobyt.  Podrobný program bol plánovaný vyvážene, v rozmedzí 7 dní: Sobota – Vodné dielo Gabčíkovo, Kolárovo – Vodný mlyn, Komárno – Nádvorie Európy, Pevnosť, Iža – Rímska pevnosť a Banská Štiavnica. Nedeľa – Banská Štiavnica, Výstup na Sitno, drevený kostol v Hronseku, Banská Bystrica – Múzeum SNP, centrum BB. Pondelok – Muránska planina – Kone + hrad , Náučný chodník Zádielská dolina, Kaštieľ Betliar a Košice. Utorok – Dóm sv. Alžbety, centrum Košíc. Prešov -múzeum Solivaru, Šariš – historický región, Prielom Dunajca, splav na pltiach po Dunajci a múzeum v Červenom kláštore. Streda – Levoča – mesto, Chrám sv. Jakuba v Levoči a Historická radnica. Štvrtok – turistika Žiarska chata, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Piatok – návšteva Vlkolínca a návrat domov. FOTOGALÉRIA

Viliam Kerekeš, učiteľ geografie

Dejepis: Návštevy Trnavy sa zúčastnili ôsmaci ZŠ. Plán historickej exkurzie Trnavou obsiahol Západoslovenské múzeum, Baziliku sv. Mikuláša, Mestské hradby v Trnave, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Mestskú vežu, Kostol sv. Jakuba, ale aj Pamätník Antona Bernoláka, či ďalšie skvosty. Výučba dejepisu v teréne bola zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie

Občianska náuka: Diskusia o Rusku. S Rusom. Práve takejto zaujímavej besedy s Filippom Sedovom – človekom, ktorý počas prezidentských volieb v roku 2018 napísal na volebný lístok „Rusko bez Putina“ (za čo mu hrozilo zatknutie a trest za terorizmus), sa zúčastnili žiaci veľkého gymnázia. Okrem iného odpovedal žiakom na zaujímavé otázky, ako napríklad: Aký je život v súčasnom Rusku, Ako funguje propaganda, Čo hrozí ľuďom ako je Filipp Sedov, či iným ľuďom, ktorí sa postavili režimu a mnoho ďalších.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie

Geografia môže byť aj v piatok veľkou zábavou.  Terciáni Hikers si učivo na test zopakovcali hravou formou – za pomoci domina. Úlohou žiakov bolo vytvoriť správne dvojice pojmov z učiva o strednej Európe. Ukázalo sa, že takáto forma vyučovania bola viac než vhodná na lenivé piatkové popoludnie – zhodli sa viacerí.

Michael Hanzalík, učiteľ dejepisu a geografie