Kontakty

Chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda poskytuje žiakom priestor na vytvorenie si predstáv o štruktúre hmoty, vzťahových súvislostí medzi štruktúrou hmoty a jej makroskopickými vlastnosťami.
Chémia kladie dôraz na porozumenie procesom a výsledkom premien chemických látok na iné. Poskytuje základ pre kritické posúdenie globálnych problémov sveta v oblasti ekológie ako aj problémov v bežnom živote jednotlivca, ako napríklad zloženie potravín či využitie rôznych materiálov. Je dôležitým predmetom pre porozumenie biochemickým procesom v živých organizmoch.

Laboratórne experimenty poskytujú priestor na vytvorenie predstáv o štruktúre a vlastnostiach aj takej hmoty, ktorá je málo viditeľná. V pokusoch je možné vidieť, cítiť aj počuť hmotu a jej prejavy, napríklad prípravu a výbuch vodíka na videu.

Eva Jahelková, učiteľka chémie

Horenie kovov: Na videu môžeme pozorovať pokus z hodiny chémie v 8. ročníku – horenie horčíka, ktorý sa po dosiahnutí zápalnej teploty začne zlučovať so vzdušným kyslíkom a mení sa na oxid horečnatý (biely prášok v závere videa). Horčík horí oslnivým bielym plameňom.

Výroba hasiacej peny: Okrem procesu horenia sa žiaci v 8. ročníku zaoberali aj hasením požiaru. Zostrojili model penového hasiaceho prístroja a overili jeho funkčnosť. Reakciou roztokov kyseliny a sódy bikarbóny so saponátom sa začne vyvíjať pena, ktorej bubliny sú naplnené oxidom uhličitým. Oxid uhličitý je nehorľavý plyn, vrstva peny zabráni plameňom k prístupu vzdušného kyslíka, čím dôjde k uhaseniu požiaru.

Katarína Hricová, učiteľka chémie