DOD-1.ročník Kontakty

Chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda poskytuje žiakom priestor na vytvorenie si predstáv o štruktúre hmoty, vzťahových súvislostí medzi štruktúrou hmoty a jej makroskopickými vlastnosťami. V predmete sú zastúpené poznatky zo systému, akým sú odborné informácie podávané v informačne zovretom texte, rozvíja logické, analytické a tvorivé myslenie najmä pri aplikácii teoretických poznatkov na riešenie problémových úloh praktického charakteru.
Chémia kladie dôraz na porozumenie procesom a výsledkom premien chemických látok na iné. Poskytuje základ pre kritické posúdenie globálnych problémov sveta v oblasti ekológie ako aj problémov v bežnom živote jednotlivca, ako napríklad zloženie potravín či využitie rôznych materiálov. Je dôležitým predmetom pre porozumenie biochemickým procesom v živých organizmoch. Cieľom predmetu je rozvíjať dôležité kompetencie: ako pracovať s idealizovanými a abstraktnými pojmami a algoritmami, hľadať riešiteľské stratégie, vyrovnávať sa s neistotou a komplexnosťou situácie aj pri prezentácii vlastného názoru podloženého faktami.

Laboratórne experimenty poskytujú priestor na vytvorenie predstáv o štruktúre a vlastnostiach aj takej hmoty, ktorá je málo viditeľná. V pokusoch je možné vidieť, cítiť aj počuť hmotu a jej prejavy, napríklad prípravu a výbuch vodíka na videu.

Eva Jahelková, učiteľka chémie