Kontakty

Anglický jazyk chápeme ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní jazyka premieta do preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú teoretickým aj praktickým východiskom rozvíjania sa žiakov v ostatných vyučovacích predmetoch.

Cieľom vyučovania anglického jazyka je rozvíjanie komunikačných schopností žiakov: podpora sebadôvery každého žiaka osvojiť si vedomosti a nadobudnúť kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, pripraviť žiakov na pochopenie vzdelávania v príslušnom jazyku, postupné osvojenie si jazyka ako prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií.

Písanie esejí v cudzom jazyku: Esej býva pre študentov často vďačnou výzvou, ktorú radi prijmú. Obzvlášť pri úvahách, kde sa pisateľ eseje môže úplne otvoriť a preniesť svoje myšlienky na papier.

Ukážky prác septimánov: A birthday party, An ideal school,  My dream residence, People and Society

Michal Torma, učiteľ anglického jazyka

Ukážky prác kvintánov: For and against essay, Changes, A letter to newspaper, A blog post about an event

Joshua Ruggiero, lektor anglického jazyka

Projektové vyučovanie: má u nás dlhoročnú tradíciu. Prebieha na všetkých troch úrovniach štúdia v slovenskom i anglickom jazyku. Nasledujúce video je ukážkou výstupu projektového vyučovania v anglickom jazyku v sekunde. Viac sa o projektoch dozviete v samostatnej rubrike nášho webu, venovanej výlučne projektovému vyučovaniu.

Miroslav Rapant, učiteľ anglického jazyka