DOD-1.ročník Kontakty

Jazyk chápeme ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní jazyka premieta do preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú teoretickým aj praktickým východiskom rozvíjania sa žiakov v ostatných vyučovacích predmetoch. Posilňujeme komunikatívno-zážitkový model vyučovania anglického jazyka. Anglický jazyk poskytuje priestor na poznávanie odlišností medzi kultúrami, tradíciami, poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie. Tak vytvára podmienky pre medzinárodnú spoluprácu škôl v EU.

Cieľom vyučovania je rozvíjanie komunikačných schopností žiakov: podpora sebadôvery každého žiaka osvojiť si vedomosti a nadobudnúť kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, pripraviť žiakov na pochopenie vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa, postupné osvojenie si jazyka ako prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií a na vyjadrovanie vlastných postojov a v neposlednom rade viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych aj písomných zručností.

Písanie esejí v cudzom jazyku: Esej býva pre študentov často vďačnou výzvou, ktorú radi prijmú. Obzvlášť pri úvahách, kde sa pisateľ eseje môže úplne otvoriť a preniesť svoje myšlienky na papier.

Ukážky prác septimánov: A birthday party, An ideal school,  My dream residence, People and Society

Michal Torma, učiteľ anglického jazyka

Ukážky prác kvintánov: For and against essay, Changes, A letter to newspaper, A blog post about an event

Joshua Ruggiero, lektor anglického jazyka