Zverinec Kontakty

Anglický jazyk chápeme ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní jazyka premieta do preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú teoretickým aj praktickým východiskom rozvíjania sa žiakov v ostatných vyučovacích predmetoch.

Cieľom vyučovania anglického jazyka je rozvíjanie komunikačných schopností žiakov: podpora sebadôvery každého žiaka osvojiť si vedomosti a nadobudnúť kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, pripraviť žiakov na pochopenie vzdelávania v príslušnom jazyku, postupné osvojenie si jazyka ako prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií.

Halloweenska angličtina: Sviatky anglicky hovoriacich krajín často priamo súvisia s vyučovaním. Siedmaci triedy Words sa angličtinu učili na školskom dvore netradičnou formou: Rozcvička s Leom, Práca v pároch, Čítanie si textu History of Halloween s porozumením, Hľadanie slovnej zásoby po areáli školy a v závere tvorba najhororovejšieho príbehu s použitím troch slov v malých skupinách. Ponúkame aj výstup z tejto netradičnej hodiny angličtiny.

Eva Drozdová, učiteľka anglického jazyka

 

Jazykovo-poznávacie pobyty v anglicky hovoriacich krajinách: Siedmaci a sekundáni sa vrátili z jazykovo-poznávacieho pobytu v írskych mestách Galway a Bray. Okrem netradičných hodín anglického jazyka vATCškole či v Bridge Mills spoznávali kultúru anglicky hovoriacej krajiny, absolvovali úžasné výlety do prírody a spoznali tie najnavštevovanejšie skvosty týchto miest. Okrem iného utužili triedne vzťahy a tiež sa zabavili. Medzi najkrajšie výlety isto patrili Kilkenny, Aranské ostrovy, Moherové útesy či hlavné mesto Dublin.

FOTOGALÉRIA 8-dňového pobytu v GALWAY
FOTOGALÉRIA 8-dňového pobytu v BRAY 2023

Miroslav Rapant a Michal Torma, učitelia anglického jazyka

Vlogging: Počas hodín anglického jazyka sme sa so žiakmi rozprávali o tom ako vyzerá ich bežný deň počas školského roka. Jednou z aktivít bolo aj vytvorenie vlastného vlogu, v ktorom žiaci predstavili to, ako trávia dni. Aktivita opakuje a rozvíja slovnú zásobu, dáva priestor kreatívnemu spracovaniu výstupu.

Adam Varga a Miroslav Rapant, učitelia anglického jazyka

Písanie esejí v cudzom jazyku:Esej býva pre študentov často vďačnou výzvou, ktorú radi prijmú. Obzvlášť pri úvahách, kde sa pisateľ eseje môže úplne otvoriť a preniesť svoje myšlienky na papier.

Ukážky prác septimánov: A birthday party,An ideal school,My dream residence,People and Society

Michal Torma, učiteľ anglického jazyka

Ukážky prác kvintánov: For and against essay, Changes, A letter to newspaper, A blog post about an event

Joshua Ruggiero, lektor anglického jazyka

Projektové vyučovanie:má u nás dlhoročnú tradíciu. Prebieha na všetkých troch úrovniach štúdia v slovenskom i anglickom jazyku. Nasledujúce video je ukážkou výstupu projektového vyučovania v anglickom jazyku v sekunde. Viac sa o projektoch dozviete v samostatnej rubrike nášho webu, venovanej výlučne projektovému vyučovaniu.

Miroslav Rapant, učiteľ anglického jazyka