Kontakty

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie

Povinné celoštátne testovanie pohybových predpokladov žiakov: jeho cieľom je informovať rodičov žiakov o stave pohybových predpokladoch dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň aj poradiť, či nasmerovať deti na športy, v ktorých môžu uplatniť vrodené predpoklady. Toto testovanie zabezpečuje ministerstvo školstva raz ročne v súčinnosti so základnými školami.

Drahoslava Rapantová a Viliam Kerekeš, pedagógovia telesnej a športovej výchovy

Kurzy plávania v plavárni na Pasienkoch sú jej neoddeliteľnou súčasťou už na 1.stupni ZŠ. Vďaka plnému nasadeniu plaveckých inštruktorov a pomocnému dozoru sú vždy nielen príjemným oživením vyučovania TSV pre našich najmenších, ale aj veľmi potrebným a praktickým kurzom v detstve našich žiakov.

Lucia Ortutayová a Viliam Kerekeš, učitelia telesnej a športovej výchovy

Kurzy korčuľovania na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu sú už neoddeliteľnou súčasťou telesnej a športovej výchovy na 1SG. Vďaka plnému nasadeniu našich akčných telocvikárov sú vždy nielen príjemným oživením vyučovania, ale aj ďalšou možnosťou, ako prehlbovať vzťah k športu u teenagerov.

Miroslav Husák a Štefan Lomnitzer, učitelia telesnej a športovej výchovy