Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Študentská rada

Študentská rada zastupuje študentov ako právoplatný zástupca, spoznáva názory študentov na problémy, pri riešení ktorých má študentov zastupovať. Skladá sa z hovorcov tried a ich zástupcov. Na spoločnom zasadnutí Pedagogickej a Študentskej rady má za každú triedu hovorca alebo jeho zástupca právo podávať návrhy na hodnotenie správania študentov a na zmenu interných pravidiel školy. Majú povinnosť informovať študentov v triede o návrhoch a záveroch spoločného stretnutia. Študentská rada pomáha organizovať školské akcie ako sú Halloween, MDD a oslavy výročia školy. Predsedkyňou študentskej rady na šk.rok 2023/2024 je Hana Baťová z triedy Voices.

Študentská rada spolupracuje s učiteľmi – koordinátormi: Eva Jahelková pre ISCED 2 a Miroslav Husák pre ISCED 3.

ŠTUDENTSKÁ RADA 1SG a SZŠ BAJKALSKÁ