Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Školský klub

Školský klub detí (ŠKD)
Školský klub detí je pokračovaním výchovno-vzdelávacieho procesu so svojimi špecifikami. Tím vychovávateliek spoluvytvára bezpečné a priateľské prostredie, v ktorom deti majú možnosť rozvíjať  pozitívne vzťahy v triede a zapojiť sa do ponúkaných aktivít, ktoré podporujú  všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Školský klub detí sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách bezprostredne po vyučovaní a trvá do 17:00 hod.

FOTOGALÉRIA ŠKD TU.

Ciele a úlohy výchovy v ŠKD
V čase po vyučovaní sa v školskom klube detí venujeme konkrétnym výchovno-vzdelávacím činnostiam. Tvoria ich:

Oddychové činnosti
Odpočinkové a relaxačné činnosti slúžia na zabezpečenie potrebného pokoja po vyučovaní. Medzi takéto činnosti u nás patrí oddych na koberci, samostatné aj spoločné čítanie kníh, počúvanie rozprávok,  rozhovory, spoločenské a kartové hry. Taktiež pobyt vonku, na školskom dvore umožňuje rôzne druhy pohybových hier, športové aktivity či voľné hry detí na čerstvom vzduchu.

Rozvojové činnosti
ŠKD vytvára priestor aj na rozvojové a tvorivé aktivity a projekty.  V poobednom čase majú deti možnosť plynule nadviazať na aktuálne témy z vyučovania, zopakovať si učivo prostredníctvom didaktických hier, zdokonaľovať sa v grafomotorických zručnostiach, v práci s textom či pracovnými listami. Dôraz kladieme aj na rozvíjanie fantázie, tvorivosti a umeleckých vlôh prostredníctvom výtvarných aktivít či možnosti spolutvoriť školský časopis Mravenisko.

Záujmové činnosti (krúžky)
Záujmové činnosti uspokojujú potreby a záujmy detí. Rozvíjajú osobnosť dieťaťa, umožňujú sebarealizáciu detí, ich ďalšie poznávanie, rozvoj pohybových schopností i tvorivosti. Prispievajú k získaniu návykov na efektívne trávenie voľného času. Konkrétnu ponuku aktuálnej záujmovej činnosti na našej škole si môžete pozrieť TU.