Kontakty

Filozofia škôl vo svete sa pohybuje medzi dvoma extrémami:
– školy tvrdých zákonov bez individuálneho prístupu k žiakovi,
– školy individuálnej cesty bez všeobecne platných pravidiel.
Pre naše kultúrne a historické podmienky sme zvolili cestu bez týchto extrémov, ale s hierarchiou postupov. Sme si vedomí toho, že zákony a z nich vyplývajúca represia sú len posledným článkom reťazca vzťahov, ak už všetky iné zlyhali.

Zodpovednosť človeka rastie osobnou skúsenosťou s riešením problémov, je preto na mieste zainteresovať žiakov na stanovení pravidiel ich riešenia. Takýto postoj sme manifestovali vytvorením Zmluvy medzi učiteľmi a žiakmi a účasťou žiakov na kľúčových stretnutiach učiteľov. Zmluva je súčasťou Školského poriadku, ale jej obsah bol vytvorený v diskusii učiteľov so žiakmi a len po vzájomnej dohode sa môže meniť alebo dopĺňať.

Školský poriadok 1SG, Školský poriadok SZŠ

Jasné požiadavky na pravidlá klasifikácie a organizáciu záverečných skúšok formuluje dokument:

Klasifikačný poriadok 1SG, Klasifikačný poriadok SZŠ

Záverečná správa 1SG, šk. rok 2021/2022

Záverečná správa za SZŠ, šk. rok 2020/2021

Záverečná správa za 1SG, šk. rok 2020/2021

ŠKVP 1SG

ŠKVP SZŠ

Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí

Žiadosť o oslobodenie od Tv

Odporučenie na oslobodenie od Tv

Žiadosť o opravnú skúšku

Žiadosť o komisionálnu skúšku

Žiadosť o individuálny študijný plán