Zverinec Kontakty
Školská knižnica

Zodpovedný pracovník školskej knižnice: Soňa Lesáková, kontakt: slesakova@1sg.sk

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice 1. súkromného gymnázia:

Študenti a učitelia sú povinní dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi pracovníka knižnice. Vybavenie knižnice je majetkom školy, a preto sa naň vzťahuje Zmluva.

Základné služby knižnice sú:
a. výpožičné služby
b. predlžovanie výpožičnej lehoty
c. poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií.

Otváracie hodiny knižnice sú uvedené na dverách knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je potrebné zachovávať ticho, poriadok a čistotu. V priestoroch knižnice je zakázané jesť a piť.

Každý používateľ knižnice obdrží preukaz čitateľa. V prípade straty je potrebné ihneď kontaktovať knihovníčku.

Za dôsledky zneužitia preukazu používateľa zodpovedá jeho držiteľ.

Dokumenty sa požičiavajú do študovne aj domov. Domov sa zväčša nepožičiavajú tieto dokumenty: slovníky, encyklopédie a periodiká.

Knižnica zapožičia dokumenty iba po predložení platného preukazu čitateľa.

Výpožičná lehota dokumentu je jeden kalendárny mesiac, pri učebniciach spravidla jeden školský rok. So súhlasom knihovníčky je možné požičať si učebnicu aj na viac školských rokov. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

Používateľ je povinný:
a) pri vypožičaní dokumentu si ho prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knihovníčke
b) vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal