Zverinec Kontakty
img
Učíme sa pre život a máme radosť z učenia
Podporujeme rozvíjanie talentov detí
Rozvíjame vzťahy a tímového ducha
Spolupracujeme s partnerskými školami v zahraničí

Podľa štatistík EÚ každý rok približne 17% zamestnancov zmení pracovné miesto a 12,5% zmení aj odvetvie svojej práce. Zdá sa, že v meniacom sa prostredí nestačia len vedomosti zamerané na špecifický odbor. Podmienkou pracovnej úspešnosti sa stáva flexibilita a kreatívnosť.

MY SME ŠKOLOU PRÍLEŽITOSTÍ, príležitostí získať pre život najpodstatnejšie kompetencie
 • kriticky myslieť, pýtať sa, argumentovať
 • pracovať v tíme, plánovať
 • pracovať s informačnými technológiami
 • osvojovať si špeciálne vedomosti z oblastí, ktorým sa chce študent venovať na VŠ
 • komunikovať, nadväzovať a udržiavať kontakty
Tréningom týchto kompetencií získa náš študent schopnosť
 • riešiť celé spektrum aj nepredvídateľných problémov
 • zastávať rôzne pracovné pozície
 • reagovať na zmeny v práci, spoločnosti i osobnom živote
img
Kompetencie presahujú jednotlivé školské predmety, možno ich trénovať na každom učebnom obsahu. K používaným vyučovacím metódam patria
 • projektové vyučovanie s integrovanými témami
 • zážitkové učenie – hry a simulácie
 • samostatná práca- vyhľadávanie informácií a práca s nimi
 • skupinová práca – úlohy s otvoreným koncom
 • učenie sa z textu – prípadové štúdie
 • diskusie s expertmi atď.
img
 • dôležitá je vnútorná motivácia poznávať a ochota spolupracovať
 • atmosférou v škole – kde sa všetko dá, ak sa zaangažuješ naplno
 • osobnosťou učiteľa – ktorý je dôveryhodnou autoritou
 • vyučovacími metódami – ktoré vyžadujú osobnú investíciu
 • ďalšou perspektívou štúdia – zameranou na pomaturitné záujmy
 • výchovou k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie Service Learning
Výchova k dobrovoľníctvu
img
Naše učebne
Kreativitu a sústredenie na prácu podporujú moderné priestory. Vyučovanie je plné experimentov a bádania, na čo nám slúžia aj učebne informatiky a laboratóriá prírodných vied.
Všetky učebne
Program DofE je prestížny program pre mladých ľudí, ktorý podporuje ich zodpovednosť a samostatnosť, pomáha im stanovovať si ciele pre osobnostný rast. Plnenie týchto cieľov v štyroch oblastiach (rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia) vedie účastníkov k pravidelnej práci, vytrvalosti, prekonávaniu prekážok a k sebadisciplíne. Na dobrodružnej expedícii sa tiež prejaví schopnosť spolupracovať a podporovať sa v tíme.
Viac informácií
Naša škola získala oficiálne titul Partnerská škola Centra pre talentovanú mládež. Takto sú oceňované vybrané školy v Čechách a na Slovensku, ktoré dlhodobo podporujú väčší počet svojich študentov pri štúdiu online kurzov CTM v angličtine na svojich školách.
Viac informácií