Kontakty
Background
4-ročné gymnázium
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Image
4-ročné gymnázium
1. súkromné gymnázium v Bratislave
15 rokov - 19 rokov
Učíme sa pre život
Využívanie a aplikovanie vedomostí pri tvorbe vlastného úsudku
Voľba študijného profilu
Výber profilových predmetov a seminárov so zameraním na pomaturitné štúdium
Učíme sa pre život

Každý rok budeš 2 mesiace spolupracovať v tíme na odbornom projekte na aktuálnu tému podľa svojho záujmu. Počas toho sa naučíš vyhľadávať informácie a pracovať s nimi, písať odborný text a presvedčivo ho prezentovať pred publikom. V našom prehľadnom systéme hodnotenia budeš vždy vopred vedieť, na čo sa pripraviť, naučíš sa lepšie manažovať svoj čas, prevziať zodpovednosť za svoj pokrok a určovať si priority. V 2. ročníku prakticky zažiješ, čo znamená dobrovoľníctvo a začneš s našou podporou premýšľať o svojom univerzitnom štúdiu a vyberieš si semináre, ktoré ťa naň pripravia alebo ťa budú baviť. Komunikáciu v anglickom jazyku si zlepšíš na hodinách s americkými lektormi a od 3. ročníka získaš základy 3. cudzieho jazyka. A popritom sa možno zapojíš do nášho úspešného tímu Turnaja mladých fyzikov, možno získaš odznak Ceny vojvodu z Edinburghu (DoFE). V Akadémii veľkých diel budeš celý rok diskutovať o významných svetových umeleckých dielach.

img

Medzipredmetové tímové vyučovanie – naše projekty – podčiarkujú ideu, že všetko so všetkým súvisí. Zahŕňa rovesnícke vyučovanie témy, ktorú si tím študentov a konzultantov spoločne zvolí. Tím študentov spracuje aktuálnu tému do písomnej formy, ktorá nie je predmetovo vyhranená, aby poznatky z nej vysvetlili pri prezentácii svojim spolužiakom. Študenti počas dlhodobej prípravy projektov získavajú a trénujú mnohé schopnosti, ako prezentovanie pred publikom, rečnícky prejav, vedenie diskusie, písanie odborného alebo populárno-náučného textu. Zdokonaľujú sa v tímovej spolupráci a učia sa dávať aj prijímať konštruktívnu kritiku. Zároveň rozpoznávajú, ktoré témy a oblasti života, vied a vzdelávania ich najviac zaujímajú. Projekty sú v každom vyššom ročníku obsahovo bohatšie a odbornejšie. Sú v našej škole veľkou udalosťou.

Viac informácií
Semináre a profily

Svoje študijné zameranie môžeš významne ovplyvniť od 3. ročníka. Z povinných predmetov ti zostane slovenčina, matematika, 3 cudzie jazyky a telocvik. Výber ďalších predmetov je na tebe a bude priamo súvisieť s tým, aké máš predstavy o profile svojho ďalšieho vysokoškolského štúdia. Predmety prírodovedného profilu – chémia, biológia, fyzika – ťa pripravia na ďalšie štúdium medicíny, biochémie, farmácie, fyziky a iných prírodovedných odborov. Ak budeš plánovať štúdium odborov ako právo, psychológia, politológia, medzinárodné vzťahy, môžeš sa naň začať pripravovať na predmetoch spoločenskovedného profilu – dejepis, náuka o spoločnosti, filozofia, dejiny umenia. V ponuke je aj matematicko-informatický profil pre študentov, ktorí chcú študovať technické odbory alebo matematiku na univerzite, prípadne sa chcú stať programátormi a IT expertmi. Výber vhodných profilových predmetov a seminárov považujeme za dôležitý proces, a preto sa mu cielene venujeme už počas 2. ročníka. Študentov vedieme k tomu, aby sa o svojom ďalšom štúdiu a budúcej profesijnej orientácii rozprávali s rodičmi, s učiteľmi, triednymi učiteľmi aj so školskou psychologičkou. Učíme ich stanovovať si dlhodobé študijné ciele a vytrvalo na nich pracovať.

img
img
Máš záujem o štúdium u nás?

Napíš nám. Skontaktujeme sa s tebou a radi ti odpovieme na otázky.

Mám záujem