DOD Kontakty
Background
Image
6 rokov - 15 rokov
Zážitkové učenie
Poznanie čerpáme nielen z kníh, ale aj z vlastnej aktivity, tvorby a spoločných projektov
Tvorba tímu
Učíme sa spolupracovať, deliť si úlohy a navzájom sa rešpektovať
Objavujeme svet

Deti v našej škole sa zlepšujú v tom, čo ich baví: rady čítajú, píšu, počítajú. V peknom a podnetnom prostredí sa cítia bezpečne a napredujú vlastným tempom. Pracujú na sebe s láskavou podporou učiteliek a učiteľov, asistentky učiteľky aj školskej psychologičky. Učia sa rozumieť vlastným emóciám aj pocitom iných, spolupracovať s ostatnými a tvoriť tím. Na hodinách zážitkovej prírodovedy objavujú svet vlastnou aktivitou a pokusmi, na informatike radi kreslia v programoch TUX PAINT a LOGO MOTION. Súčasťou telesnej výchovy sú aj plávanie a korčuľovanie na ľade. Pokrok žiakov hodnotíme už od prvého ročníka aj motivujúcim slovným hodnotením. 

 

 

img

Na 1. stupni sa snažíme rozvíjať vzťah detí k literatúre, hudbe, spevu, tancu a dramatickým žánrom aj prostredníctvom projektov ako sú vianočná akadémia, program Supertrieda alebo vítanie prvákov. Do niekoľkomesačnej práce sa zapoja vždy všetci žiaci triedy. Žiaci v spolupráci s učiteľom a asistentkou vyberajú spoločne námety a témy, ktoré rozpracúvajú do podoby scenára, menia sa na textárov, skladateľov, choreografov, hercov, kostymérov, výrobcov kulís. Učiteľ spolu s asistentka sú režisérmi celého projektu. Výsledkom spoločných nácvikov je pätnásť- až tridsaťminútové hudobno-dramatické dielko.

Viac informácií
Školský klub

Práca s deťmi na našej škole sa nekončí vyučovaním, ale pokračuje aj po ňom v Školskom klube. Deti sa s pomocou svojej triednej asistentky a ďalších učiteľov venujú rôznym aktivitám. Pracujú na domácich úlohách, tvoria z papiera a iných materiálov príležitostnú výzdobu triedy, robia pokusy a prakticky riešia zaujímavé úlohy o prírode, športujú a hrajú sa na školskom dvore. Popri tomto základnom programe môžu deti v rámci Školského klubu navštevovať špecializované krúžky, ktoré vedú naši učitelia alebo externisti. V ponuke je florbalový, gymnastický alebo tanečný krúžok, aj šach alebo náboženstvo. Deti sa u nás môžu po škole rozvíjať aj v umeleckých krúžkoch – výtvarný ponúka v našich priestoroch Súkromná základná umelecká škola pani Zdeny Némethyovej, s učiteľmi Hudobnej školy Yamaha sa zas deti môžu učiť spievať alebo hrať na klavíri, flaute a gitare. Školský klub so všetkými spoločnými aj špecializovanými aktivitami je otvorený do 17. hodiny.

img
img
Máš záujem o štúdium u nás?

Napíš nám. Skontaktujeme sa s tebou a radi ti odpovieme na otázky.

Mám záujem