Kontakty
Krúžková činnosť

Krúžky
Našim žiakom sme pripravili pestrú ponuku záujmovej činnosti priamo v areáli školy. Tieto aktivity poskytujú príležitosť na hlbšie a pravidelné rozvíjanie zručností v oblasti záujmu žiakov, či už ide o rozvíjanie tvorivého potenciálu na kreatívnych dielňach, o rozvoj obratnosti na športových a pohybových krúžkoch, hudobného talentu v rámci výuky hry na hudobných nástrojoch či spevu. Starším študentom ponúkame priestor aj na rozvíjanie špecifických záujmov, akými sú napríklad prírodovedné myslenie, príprava na Turnaj mladých fyzikov, hospodárenie s osobnými financiami, šachové stratégie či podpora pri osvojovaní si cudzieho jazyka.

V tomto školskom roku 2022/2023 ponúkame nasledovné krúžky:

Ročníky ISCED 1 (1. – 4. ZŠ):

Krúžky bez príplatku, v rámci školného na daný šk. rok:

Športové krúžky

– šach
– futbal
– florbal
– športovo-tanečný
– športová gymnastika

Hudobné krúžky

– gitara
– keyboard
– klavír
– spev

Platené krúžky:
– výtvarný krúžok Umeleckej školy p. Zdeny Némethyovej
– lezenie s Medvedicou
– hudobná škola Yamaha: rôzne hudobné krúžky pod vedením p. Ľuboša Zaťka

 

Ročníky ISCED 2 a ISCED 3:

– matematicko-prírodovedný
– matematický
– chemický
– environmentálny
– debatný
– spev
– futbal
– vybíjaná
– stolný tenis
– florbal
– bedminton
– management osobných financií
– TMF – Turnaj mladých fyzikov
– šachový krúžok
– náboženstvo
– konverzácia v nemeckom jazyku
– výtvarný krúžok v spolupráci so Súkromnou ZUŠ
– akustická gitara – v spolupráci s Hudobnou školou YAMAHA
– keyboard – v spolupráci s Hudobnou školou YAMAHA
– klavír