Zverinec Kontakty
Environmentálna výchova

Evironmentálna výchova sa na škole realizuje predovšetkým ako organická súčasť prírodovedných predmetov. Okrem toho je vo výchove kladený dôraz na praktické znižovanie vlastnej uhlíkovej stopy v oblasti redukcie tvorby odpadu, separovania, dopravy do školy, podporou obehovej ekonomiky. Študenti svoj čas venujú dobrovoľníckym ochranárskym aktivitám v chránených územiach, napr. v spolupráci s Dafne – inštitút aplikovanej ekológie. Aktívne tiež čistia prostredie od odpadkov.

Študenti sú podporovaní v organizovaní celoškolských aktivít pre spolužiakov na Deň Zeme, Deň vody, Do školy na bicykli, realizujú swapy a rôzne zbierky.

Pre študentov 9. ročníka a kvinty sú organizované ekoexkurzie na poznávanie rôznych ekosystémov v Bratislave a blízkom okolí, na ktorých študenti priamo v lokalite poznávajú faunu a flóru, oboznamujú sa s konkrétnymi environmentálnymi problémami a ich riešením.

Študenti si vďaka tejto výchove uvedomujú, že v čase klimatickej krízy môžu byť pre svoje okolie inšpiratívnym príkladom, motivujú na potrebné zmeny v zaužívanom spôsobe života.

Kontakt: JANA ŠUTRIEPKOVÁjana.sustriepkova@1sg.sk

FOTOGALÉRIA ENVIRONMENTÁLA VÝCHOVA