Kontakty

Zahraničné projekty a aktivity na SZŠ a 1sg Bajkalská

Exkurzie na 2. stupni

Žiaci sekundy 1SG a 7. ročníka SZŠ sa zúčastnia exkurzie do Írska, kde bývajú v rodinách a chodia do jazykovej školy počas 10-dňového pobytu. Cestujú letecky a počas pobytu navštevujú rôzne pamiatky a atraktívne prírodné krásy oblasti, v ktorej bývajú.

Žiaci tercie a 8. ročníka sa zúčastnia exkurzie do Nemecka (Lindau), kde chodia týždeň do školy a vzdelávajú sa v jazyku a v popoludňajších hodinách objavujú atrakcie okolia. Bývajú v rodinách a snažia sa používať jazyk v praxi.

Cieľom týchto pobytov je motivovať deti na učenie sa cudzích jazykov a posilnenie sebavedomia detí v ich používaní v praxi, v miestach a s rodinami, kde bývajú počas exkurzie.

Zahraničný projekt spolupráce stredných škôl PEEP – Pan European Educational Project

PEEP je projekt kooperácie 7 európskych stredných škôl (Atény, Praha, Bukurešť, Budapešť, Hilversum-Holandsko, Moskva a Bratislava). Spolupráca je založená na výmenných týždňových pobytoch, na ktorých sa stretnú 5-členné skupiny študentov z týchto krajín a pracujú na dopredu zvolenej téme. Skupiny z krajín sa vymieňajú podľa dopredu dohodnutého rozpisu na ďalší rok. Vždy na jar sa stretnú koordinátori projektu v jednom z miest a dohodnú termíny, plány, témy a skupiny na ďalší rok.

Pracujeme na témach v troch oblastiach: kultúra, história a veda (Culture, History and Science) a nasledujúci školský rok, v novembri, sa naplánované aktivity a výmeny uskutočnia.

Štvrtou oblasťou, v ktorej sa skupiny študentov môžu stretnúť, je ITP – International Theatre Project, ktorý organizuje jedna zvolená škola, pripraví tému pre národné aj medzinárodné tímy, na ktorej počas projektového týždňa pracujú, a vyvrcholením týždňa je slávnostné predstavenie pripravených národných a medzinárodných tímov. Divadelný projekt sa obyčajne uskutoční v marci alebo apríli v danom roku.

U nás v škole bolo v novembri 2019 stretnutie skupín z Bukurešti, Atén a z Helsínk a priniesli spracovanú tému z oblasti kultúry REFLECTIONS – maliarstvo 20. storočia v ich krajine, predstavenie obrazov a tém, ktoré ich, ako mladú generáciu, oslovili. Jeden deň sme venovali predstaveniu každej školy ostatným účastníkom, ďalší deň prezentovali odbornú tému národné skupiny a nakoniec boli študenti rozdelení do medzinárodných tímov. V nich spracovali v ateliéroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a pod odborným vedením vysokoškolských pedagógov a študentov zadanú tému – Our Portrait, ktorú na konci pobytu prezentovali, a pripravili zo svojich prác vernisáž.

Počas pobytu u nás v Bratislave, bývali v rodinách našich študentov, zorganizovali sme poznávacie výlety (Bratislava a okolie) ako aj návštevu Národnej galérie a Galérie Danubiana.

Prečo to robíme?

Pre organizátora a hostiteľa projektu je to intenzívna práca, ktorá spočíva v koordinácii študentov, rodičov aj učiteľov školy. Učitelia hostiteľskej školy pripravia témy pre národné aj medzinárodné tímy a na základe témy pre medzinárodné skupiny pripravia spoluprácu s inštitúciami,  ktoré garantujú odbornosť v rámci danej témy. Praktickou stránkou projektu je aj zabezpečiť ubytovanie v rodinách, hotel pre sprevádzajúcich učiteľov, stravu pre všetkých, výlety a exkurzie a celú spoluprácu všetkých zúčastnených.

Týždenný pobyt a denná spolupráca dávajú možnosť všetkým študentom získať úžasné medzinárodné skúsenosti, nadviazať kontakty, priateľstvá, spoznať inú kultúru a tradície či spôsob života. Je to praktická príprava na budúcnosť. V práci na projekte PEEP nás nezastavila ani pandémia korony. Stretli sme sa v roku 2020 aj v roku 2021 na síce kratších, ale veľmi intenzívnych online projektoch. V roku 2020 sme spracovali tému, ktorú priniesla Moskva – Na čo sú nám múzeá? z oblasti kultúry, ktorú spracovali národné tímy do prezentácií, ktoré boli veľmi zaujímavé rôznymi uhlami pohľadu. V roku 2021 sme boli súčasťou skupiny škôl, ktoré spracovali tému Čakajú nás ďalšie pandémie? v oblasti Science. Boli to krátke – trojdňové, ale intenzívne online stretnutia, kde študenti aj učitelia preukázali flexibilitu, spoluprácu ako aj vysokú gramotnosť v IT zručnostiach a v anglickom jazyku, ktorý je menovateľom všetkých našich kontaktov.

Aj v divadelnom projekte sme našli online riešenie. V roku 2021 mali skupiny študentov pripraviť video na tému SPACE, kde by ukázali, ako sa zmenil ich životný priestor, ako prežívajú lockdown, školský aj súkromný život, čo im toto obdobie dalo alebo vzalo. V medzinárodných skupinách reagovali na špecifiká dospievania a svoje výpovede sformulovali do poézie, ktorú predniesli na záver stretnutia online projektu.

Takéto projekty podporujú kreatívnosť, nadväzovanie kontaktov, zdieľanie a posilňujú empatiu v mladých ľuďoch. Rozvíjajú ich jazykové zručnosti, IT zručnosti a prekračujú bariéry kultúrnych predsudkov. Sú prínosom pre praktický život a poznanie spoločnosti.