Rozlúčka s absolventmi Kontakty
International relationships

Zahraničné projekty a aktivity na SZŠ a 1sg Bajkalská

Erasmus+ „ Osobný rast a podpora rozvoja študentov a učiteľov“.

V roku 2023 sme s podporu fondu Erasmus+ na rozvoj zručností dali možnosť niekoľkým našim učiteľom a žiakom zapojiť sa do kurzov a viacerých aktivít v zahraničí.
V Írsku sa na začiatku leta vzdelávali Barbora Ulrichová v metóde CLIL a Katarína Hricová v kurze English for Teachers. Obidva kurzy sa realizovali v Dubline, boli veľmi dobre zostavené a umožnia našim učiteľkám rozvíjať zručnosti a vedomosti žiakov v predmetoch dejepis a prírodoveda, organizovať školské aktivity v anglickom jazyku a venovať sa návštevám zo zahraničia.
Riaditeľka školy Dana Jančinová absolvovala školenie manažérov škôl vo Fínsku v Helsinkách. Program školenia sa týkal implementácie tréningu  mäkkých zručností do vyučovania v celej škále predmetov školského vzdelávacieho programu. V rámci kurzu navštívila viaceré fínske školy, oboznámila sa so vzdelávaním žiakov, organizáciou školy a rôznych podporných opatreniach a po návrate predstavila príklady dobrej praxe aj všetkým učiteľom našej školy.
Treťou časťou projektu bola skupinová mobilita našich žiakov do zahraničia. Predchádzala mu prípravná návšteva koodinátorky Erasmus+ projektu na našej škole Anny Cifrovej v ITIS Amedeo Avogadro High School v Turíne v Taliansku. Bola to pre nás nová škola, a teda aj nový partner do projektu a počas trojdňovej prípravnej návštevy sa Anna Cifrová stretla s riaditeľkou školy Annou Luisou Chiappetta a koordinátorkou projektu Giuseppina d´Amico a prerokovala očakávania oboch strán od spoločného projektu a navrhnutý program. Tiež sa stretla so skupinou talianskych študentov tejto školy, ktorí mali spolupracovať na projekte. Keďže to bola naša prvá zahraničná mobilita skupiny študentov do Turína v Taliansku, mali sme na pamäti aj poznávanie kultúry a tradícií tohto mesta a jeho okolia, ktoré sme tiež do programu zaradili.
Mobilita skupiny našich žiakov z tried septimy a 3. ročníka pod vedením Evy Jahelkovej na projektovom týždni v talianskej škole ITIS Amedeo Avogadro High School sa uskutočnila 23. -29. 11. 2023, kde sa so skupinou talianskych študentov zaoberali témou „Udržateľnosť životného štýlu mladých ľudí“. Na mušku si zobrali spracovanie textilného odpadu, bioodpadu a plastového odpadu, ktorý tvoria mladí ľudia. Snažili sa poukázať na dôležitosť zmeny životného štýlu svojich rovesníkov, ktorý je poznamenaný premršteným nakupovaním a zahadzovaním, kupovaním nekvalitných vecí a poľnohospodárskych produktov, ktoré sa nespotrebované hromadia a znečisťujú naše životné prostredie. Navštívili spaľovňu odpadov v Turíne a rozprávali sa s predstaviteľmi organizácie HUMANA, aby získali informácie o možnostiach regulácie spotreby a využitia prebytkov. Diskusie viedli k premýšľaniu o takom životnom štýle, ktorý by bol udržateľný a láskavý k nášmu bezprostrednému okoliu a vedeli by sme ho uplatniť aj v rodine a v škole. Nový životný štýl by zmenil vnútorné nastavenie mladých ľudí, uvedomili by si, že nič nestrácajú, ale práve naopak, touto zmenou by mohli toho nesmierne veľa získať.

FOTOGALÉRIA ERASMUS+ 2023

FOTOGALÉRIA ERASMUS+ 2024

Všetky aktivity, ktoré boli súčasťou nášho projektu, prinášajú žiakom aj učiteľom radosť z osobnostného rastu a podporujú aj rozvoj a napredovanie školy, ktorá môže ponúknuť stále kvalitnejšie vzdelávanie spojené so skvalitňovaním vzťahov medzi učiteľmi, študentmi aj rodičmi. Výsledky projektov a kurzov sa tak pretavujú do reality.

Zahraničný projekt spolupráce stredných škôl PEEP – Pan European Educational Project

PEEP je projekt kooperácie 7 európskych stredných škôl (Atény, Praha, Bukurešť, Budapešť, Hilversum-Holandsko, Moskva a Bratislava). Spolupráca je založená na výmenných týždňových pobytoch, na ktorých sa stretnú 5-členné skupiny študentov z týchto krajín a pracujú na dopredu zvolenej téme. Skupiny z krajín sa vymieňajú podľa dopredu dohodnutého rozpisu na ďalší rok. Vždy na jar sa stretnú koordinátori projektu v jednom z miest a dohodnú termíny, plány, témy a skupiny na ďalší rok.

Pracujeme na témach v troch oblastiach: kultúra, história a veda (Culture, History and Science) a nasledujúci školský rok, v novembri, sa naplánované aktivity a výmeny uskutočnia.

Štvrtou oblasťou, v ktorej sa skupiny študentov môžu stretnúť, je ITP – International Theatre Project, ktorý organizuje jedna zvolená škola, pripraví tému pre národné aj medzinárodné tímy, na ktorej počas projektového týždňa pracujú, a vyvrcholením týždňa je slávnostné predstavenie pripravených národných a medzinárodných tímov. Divadelný projekt sa obyčajne uskutoční v marci alebo apríli v danom roku.

P.E.E.P. – Paneuropean Educational Project, časť História sa tento rok konal v Bratislave. Hostili sme učiteľov a študentov z Českej republiky, Rumunska a Grécka. Nosnou témou tohtoročnej konferencie bola Cesta k demokracii a sloboda slova v žurnalistike.
Projekt pozostával z prezentácií o histórii demokracie a zmien v našich krajinách (Grécko, Rumunsko, Slovensko a Česká republika). Súčasťou programu bolo aj stretnutie s novinárkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Študenti diskutovali o jej práci, dôležitých otázkach spojených s demokraciou a budovaním občianskej spoločnosti. Kultúrne vyžitie našli všetci zúčastnení aj v návšetve Trenčianskeho hradu či v kochaní sa Labutím jazerom v SND.
Výstupom projektu bola výzva adresovaná reprezentantom našich krajín v Európskom parlamente, aby navrhli také opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť novinárov a zaručia im využívať slobodu slova, aby mohli šíriť pravdivé fakty a informácie a boli chránení pred záujmovými skupinami či politikmi, pre ktorých sa stávajú nepohodlnými. Slovenským koordinátorom projektu je Anna Cifrová, projekt na škole zabezpečovali Lucas Sprouse, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová a Petra Knox. Všetkým ďakujeme za skvelé pracovné nasadenie a plynulý priebeh projektu.

KOMPLETNÁ FOTOGALÉRIA PEEP 2023

U nás v škole bolo v novembri 2019 stretnutie skupín z Bukurešti, Atén a z Helsínk a priniesli spracovanú tému z oblasti kultúry REFLECTIONS – maliarstvo 20. storočia v ich krajine, predstavenie obrazov a tém, ktoré ich, ako mladú generáciu, oslovili. Jeden deň sme venovali predstaveniu každej školy ostatným účastníkom, ďalší deň prezentovali odbornú tému národné skupiny a nakoniec boli študenti rozdelení do medzinárodných tímov. V nich spracovali v ateliéroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a pod odborným vedením vysokoškolských pedagógov a študentov zadanú tému – Our Portrait, ktorú na konci pobytu prezentovali, a pripravili zo svojich prác vernisáž.

Počas pobytu u nás v Bratislave, bývali v rodinách našich študentov, zorganizovali sme poznávacie výlety (Bratislava a okolie) ako aj návštevu Národnej galérie a Galérie Danubiana.

Prečo to robíme?

Pre organizátora a hostiteľa projektu je to intenzívna práca, ktorá spočíva v koordinácii študentov, rodičov aj učiteľov školy. Učitelia hostiteľskej školy pripravia témy pre národné aj medzinárodné tímy a na základe témy pre medzinárodné skupiny pripravia spoluprácu s inštitúciami,  ktoré garantujú odbornosť v rámci danej témy. Praktickou stránkou projektu je aj zabezpečiť ubytovanie v rodinách, hotel pre sprevádzajúcich učiteľov, stravu pre všetkých, výlety a exkurzie a celú spoluprácu všetkých zúčastnených.

Týždenný pobyt a denná spolupráca dávajú možnosť všetkým študentom získať úžasné medzinárodné skúsenosti, nadviazať kontakty, priateľstvá, spoznať inú kultúru a tradície či spôsob života. Je to praktická príprava na budúcnosť. V práci na projekte PEEP nás nezastavila ani pandémia korony. Stretli sme sa v roku 2020 aj v roku 2021 na síce kratších, ale veľmi intenzívnych online projektoch. V roku 2020 sme spracovali tému, ktorú priniesla Moskva – Na čo sú nám múzeá? z oblasti kultúry, ktorú spracovali národné tímy do prezentácií, ktoré boli veľmi zaujímavé rôznymi uhlami pohľadu. V roku 2021 sme boli súčasťou skupiny škôl, ktoré spracovali tému Čakajú nás ďalšie pandémie? v oblasti Science. Boli to krátke – trojdňové, ale intenzívne online stretnutia, kde študenti aj učitelia preukázali flexibilitu, spoluprácu ako aj vysokú gramotnosť v IT zručnostiach a v anglickom jazyku, ktorý je menovateľom všetkých našich kontaktov.

Aj v divadelnom projekte sme našli online riešenie. V roku 2021 mali skupiny študentov pripraviť video na tému SPACE, kde by ukázali, ako sa zmenil ich životný priestor, ako prežívajú lockdown, školský aj súkromný život, čo im toto obdobie dalo alebo vzalo. V medzinárodných skupinách reagovali na špecifiká dospievania a svoje výpovede sformulovali do poézie, ktorú predniesli na záver stretnutia online projektu.

Takéto projekty podporujú kreatívnosť, nadväzovanie kontaktov, zdieľanie a posilňujú empatiu v mladých ľuďoch. Rozvíjajú ich jazykové zručnosti, IT zručnosti a prekračujú bariéry kultúrnych predsudkov. Sú prínosom pre praktický život a poznanie spoločnosti.

Exkurzie na 2. stupni

Žiaci sekundy 1SG a 7. ročníka SZŠ sa zúčastnia exkurzie do Írska, kde bývajú v rodinách a chodia do jazykovej školy počas 10-dňového pobytu. Cestujú letecky a počas pobytu navštevujú rôzne pamiatky a atraktívne prírodné krásy oblasti, v ktorej bývajú.

Žiaci tercie a 8. ročníka sa zúčastnia exkurzie do Nemecka (Lindau), kde chodia týždeň do školy a vzdelávajú sa v jazyku a v popoludňajších hodinách objavujú atrakcie okolia. Bývajú v rodinách a snažia sa používať jazyk v praxi.

Cieľom týchto pobytov je motivovať deti na učenie sa cudzích jazykov a posilnenie sebavedomia detí v ich používaní v praxi, v miestach a s rodinami, kde bývajú počas exkurzie.