Zverinec Kontakty
Financovanie školy

Financovanie školy

Naša škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, preto je financovanie školy zložené z dvoch základných zdrojov – príspevkov rodičov a štátnej dotácie.

Príspevky rodičov pozostávajú z platenia jednorazového zápisného a z príspevku rodičov (školného) na daný školský rok.

Zápisné je jednorazový príspevok na celú dobu štúdia dieťaťa a zabezpečuje služby spojené s otvorením novej triedy. Rodičia zaplatia tento príspevok pri podpise Zmluvy o štúdiu.

Každoročný príspevok rodičov (školné) škola použije za nadštandard vo vzdelávacích službách. Tento príspevok rodičia platia spravidla v júni, pred začatím školského roka. Na základe písomnej žiadosti rodiča riaditeľka školy môže školné rozdeliť na viacero splátok.

V prípade, ak študent zanechá štúdium, zaplatené príspevky sa nevracajú.

Výšku príspevkov určuje škola každoročne s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle tak, aby ich výška v pomere k cenám zostávala zachovaná.
Štátna dotácia je poskytovaná našej škole prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave, Odbor školstva, na základe finančného normatívu na žiaka školy. Jeho výška je uvedená na stránke MŠ VVŠ SR.

Výška zápisného pre zápis žiaka na školský rok 2024/2025 je 900,- €.

Výška školného na školský rok 2024/2025 je 2390,- €.