Kontakty
2 % z dane

2% za  rok 2023

Údaje o prijímateľovi:
Výchovno–vzdelávacie združenie
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 17326192

Postup pri poukazovaní 2 % z dane:

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% (3% podobne ako u zamestnancov) z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2024) na daňový úrad, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste ZAMESTNANEC

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy (editovateľné .pdf), (Poučenie) do výšky 2 % (3%, ak ste počas predchádzajúceho kalendárneho roka odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane.

Najneskôr do 30. 4. 2024 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani (prípadne aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci) daňovému úradu.

Poznámka:

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma). Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.

Ak ste sa rozhodli nás podporiť, ďakujeme za Váš dar.

Aktualizované: 25. 1. 2024